(10. marec 2011; Janez AVSEC, slika Dušan RAVNIKAR)

Lansko poletje ni bilo vroče samo zaradi visokih temperatur, v naši krajevni skupnosti je vročino vzdigovala tudi bazna postaja mobilnega operaterja MOBITEL. Krajani Zgornje Krtine so se organizirali v Civilno iniciativo,  ki je obvestila Svet krajevne skupnosti in svetnika občinskega sveta občine Domžale g. Florjana ZABRETA o gradbeni dejavnosti prej omenjene družbe. Ožji svet krajevne skupnosti je vzpostavil kontakt z investitorjem, družbo Mobitel, ki nam je posredoval dokumentacijo (gradbeno dovoljenje in poročilo o vplivu na okolje). Svet krajevne skupnosti je organiziral dve srečanji s prizadetimi krajani zgornje Krtine na katerih smo krajanom posredovali gradiva o sevanjih baznih postaj, ki so dostopna preko svetovnega spleta. Sklep obeh srečanj je bil, da se v našo sredino povabi strokovnjake iz družbe Mobitel, da nam predstavijo ogroženost okolja in ljudi v okolici baznih postaj. Podjetje se je na povabilo odzvalo, tako da so se naslednjega srečanja s krajani udeležili njihovi strokovnjaki iz področja gradbeništva, sevanja, zakonodaje in odnosov z javnostjo. Razložili so nam, da so se odločili za vzpostavitev dodatne bazne postaje v naši krajevni skupnosti zaradi stalnih pritožb o slabi pokritosti na našem področju. Z argumenti so ovrgli naše negativne pripombe na vzpostavitev bazne postaje in nam garantirali, da zaradi bazne postaje ne bo povečanega negativnega sevanja v našem kraju. Zaradi »nejevernih Tomažev« so prizadetim krajanom obljubili, da bodo krajani po vzpostavitvi bazne postaje lahko zahtevali izvedbo meritev, kjer koli bodo želeli. Meritve bo plačala družba Mobitel, izvajalo pa jih bo neodvisno podjetje iz EU, ki ima certificirano dejavnost.

Kljub vsem argumentom, ki so jih predstavili strokovnjaki družbe Mobitel, se ena krajanka ni strinjala z vzpostavitvijo bazne postaje, zaradi tega se je zatekla po pomoč tudi k županu občine Domžale, kasneje pa se je odločila za samostojno tožbo družbe Mobitel  /nepreverjeno/.

Svet krajevne skupnosti je po obvestilu krajanov o izgradnji bazne postaje vzpostavil kontakt z družbo Mobitel, ki je ažurno posredoval vso potrebno dokumentacijo / dokumentacija je objavljena na spletni strani /. Po pregledu gradbenega dovoljenja  in študije o vplivu bazne postaje na okolico  je svet krajevne skupnosti ocenil, da kot lokalna skupnost nimamo zakonske osnove za nespoštovanje le tega. S skupnimi sestanki smo želeli prizadetim krajanom čim bolj približati tematiko in jih spoznati z vplivi sevanja baznih postaj. Na koncu smo vsi skupaj, člani sveta, krajani in strokovnjaki, ugotovili, da se nihče nebi odločil za neuporabo mobilnega telefona, ampak bi vsi najraje videli, da bi bila bazna postaja pri sosedu, ali pa da bi prizadeti dobili denarno odškodnino, ki bi jih varovala pred škodljivim sevanjem, kar nas pa spet pripelje do …..

Družba Mobitel je 29. aprila 2011 priklopila bazno postajo, GSM in UMTS signal, s tem se je kvaliteta signala in pokritost na območju krajevne skupnosti Krtina občutno izboljšala.

Posredovana dokumetacija s strani družbe MOBITEL d.d.:

– Gradbeno dovoljenje /.pdf, 852 KB/

– Poročilo o vplivih na okolje /.pdf, 3.574 KB/