Delovanje sveta krajevne skupnosti je po 6. členu odloka o krajevnih skupnostih javno. Javnost se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu sveta, z navzočnostjo krajanov in predstavnikov javnih občil na sejah sveta.

Povezava: Odlok o krajevnih skupnostih / .pdf, 264 KB /


Seje sveta so po sklepu sveta vsako prvo sredo v mesecu.
Vabila vabljenim se pošiljajo samo v primeru da se redna seja sveta prestavi na drug dan ali če se skliče izredna seja.


Na seje sveta krajevne skupnosti so vabljeni vsi člani sveta, člani nadzornega odbora krajevne skupnosti in svetniki občinskega sveta, ki imajo stalno prebivališče na območju krajevne skupnosti. Seje sveta se lahko udeležijo tudi vsi krajani krajevne skupnosti.

Vsi vabljeni imajo pravico biti navzoči in razpravljati na seji sveta, vendar nimajo pravice glasovanja.


VABILA NA SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI